กล่อมนอน ฝึกจิต ปรับคลื่นสมอง เสียงผู้หญิง

by Be Happy
** ร า ย ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด ที่ ไ ด้ จ า ก โ ฆ ษ ณ า ข อ ง ค ลิ ป นี้ บ ริ จ า ค ก า ร กุ ศ ล ทั้ ง ห ม ด ค รั บ**
กล่อมนอนฝึกจิต ช่วยให้หลับสบาย และปรับจิตใต้สำนึกให้ดีขึ้น
มีทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายครับ (พูดไม่เหมือนกันนะครับ)

กล่อมนอน ฝึกจิต เสียงผู้ชายลิงค์นี้ครับ
http://youtu.be/tVeW14W0vUM