ស្នាមស្នេហ៍ | Snam Sne | នឹកដាមស្នាមខាំ - ខាន់ វិចិត្រទូ & ទីទី ( Chord & Lyric )

by Cambodia Love Songs
ស្នាមស្នេហ៍ | Snam Sne | នឹកដាមស្នាមខាំ - ខាន់ វិចិត្រទូ & ទីទី ( Chord & Lyric ),
ស្នាមស្នេហ៍,
ស្នាមស្នេហ៍ Chord,
ស្នាមស្នេហ៍ Lyric,
ស្នាមស្នេហ៍ karaoke,
ស្នាមស្នេហ៍ music,
ស្នាមស្នេហ៍ instrument,
Snam Sne,
Snam Sne Chord,
Snam Sne Lyric,
នឹកដាមស្នាមខាំ Chord,
នឹកដាមស្នាមខាំ Lyric,
នឹកដាមស្នាមខាំ,
នឹកដាមស្នាមខាំ karaoke,


នឹកម្លេង...នឹកពាក្យពេជន៍សម្តី ដែលបងហើយនឹងថ្លៃ ធ្លាប់រាចាសារសង រាត្រីសួរស្តីសុបិន្តល្អ អូនស្រលាញ់បង

ពាក្យពេជចន៏ស្នេហ៏ស្នងប្រាប់បងមុនគេ ព្រោះចិត្តនៅតែស្រលាញ់ នៅតែទន្ទេញ សុំអូនវិលវិញផ្តាំតាមវេហា....

ចាំបានទេគ្រាដែលយើងផ្តើមស្នេហា ពិបាកទទួលថានឹកអាចបែកគ្នា....

អតីតកាលនៅតែអោយបងនឹកគិតចង់ចាំ ដិតដាមស្នាមខាំ ដែលអូនបន្សល់អោយបង

ស្នាមធ្មេញជីវ៉ា ធ្លាប់នឹងស្មារបង រឿងរ៉ាកន្លងអោយបងនឹកថ្លៃ

ស្នាមញញឹមមាសមេធ្វើអោយចិត្តបងរសាយ ពេលក្បែរឆោមឆាយ ជិវិតបងហាក់មានន័យ

ចង់អោយពួកយើង បន្តនិស្ស័យ ផ្តើមស្នេហាជាថ្មីម្តងទៀតណាអូនតើបានទេ ?