เพลงดั่งดอกไม้บาน (ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน)

by อลิส ประดิษฐ์สกุล
เพลงดั่งดอกไม้บาน (ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน)