3เพลงสุดท้ายทุกงาน ก่อนปิดเครื่องเสียงเก็บกลับบ้าน( สไตล์ สมพร ซาวด์)

by สมพร ซาวด์ เพลงไมมีโฆษณา
ส่งมมอบไปยังเจ้าภาพและแขกในงานครับ.