ဆုံးသက္တိုင္* ေတးေရး ရဲျမင့္ျမတ္

by Thanhtayaung မင္းသန္းေဌးေအာင္
ကရင္ျပည္နယ္ကမြန္ကေလး