មេរៀនភាសាសំស្រ្កឹត​ संस्कृतपाठः 05

by សំស្រ្តឹត sanskrit
មេរៀនភាសាសំស្រ្កឹត​ संस्कृतपाठः 05

បើមានបញ្ហាជាមួយការសិក្សាភាសាសំស្រ្កឹត​ឬមានចំងល់
ត្រង់កន្លែងណាមួយដែលមិនយល់ច្បាស់ អាចខមិន ឬក៏តេ
មកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានគឺលេខ 015548191

សូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ!!!
..............................................................................................................
Youtube Links :
មេរៀនភាសាសំស្រ្កឹតភាគ១ https://youtu.be/jG5jp-RBFGo
មេរៀនភាសាសំស្រ្កឹតភាគ២ https://youtu.be/WagFfa4qVBA
មេរៀនភាសាសំស្រ្កឹតភាគ៤ https://youtu.be/BLof6W_zczw