ស្មូតខ្មែរ-បទ៖តាជូជក់បំពេនាងអមិត្តធីតា ស្មូតដោយ ចាន់ សុជាតិ​, Smot Khmer By Chan Socheat,smot 2017

by Smoth Khmer
ស្មូតខ្មែរ-បទ៖តាជូជក់បំពេនាងអមិត្តធីតា ស្មូតដោយ ចាន់ សុជាតិ​, smot khmer By Chan Socheat ,smot khmer2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@- Please help to subscribe my channel you will get now pray Drama everyday.
-------------------------------------------------------Thank you------------------------------------------