ចម្រៀងបាសាក់,យុវជនសម័យ,song Khmer Lakhon Basak,culture Khmer Krom

by SE KIM
ចម្រៀងបាសាក់គឺជាចម្រៀងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិយមណាស់តាងពីសម័យបុរាណកាលមកម្លេះ!អ៊ឹចឹងទេសូមរីករាយស្ដាប់ចម្រៀងបាសាក់ទាំងអស់គ្នាដោយកម្សាន្ដអារម្មណ៍។